Årsmöte Emma Sweden 2023

Alla medlemmar hälsas välkomna till EMMA Swedens årsmöte söndagen den 19 Mars kl 14.00.

Årsmötet kommer att ha följande dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

6. Fastställande av dagordning.

7.

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

12. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).

13. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.

b) övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 1 år.

c) revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

d) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.

14. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 6.

15. Mötets avslutande

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget, valberedningens förslag på 2023 års styrelse samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga från och med den 12 Mars. Medlemmar som önskar ta del av dessa före årsmötet ska meddela styrelsen via info@emmasweden.se så skickas handlingarna ut via mail.

Årsmötet kommer hållas digitalt! Alla som önskar delta på mötet ska skicka ett mejl till info@emmasweden.se för att få tillgång till länk.

Varmt Välkomna den 19 Mars kl. 14.00!

Styrelsen för EMMA Sweden